22. 9. 2014

Kandidáti Strany zelených jdou do podzimních voleb proto, aby při své práci v zastupitelstvu aktivně prosazovali především větší vstřícnost a otevřenost úřadů k občanům a zlepšování podmínek pro kvalitu života na Mělníku.

Otevřená a odpovědná radnice

Základem veřejné správy města je důvěra občanů vůči těm, kteří jejich město spravují. Neopomenutelným prvkem důvěry je tak otevřenost všeho, co radnice činí – ať už z důvodů předcházení korupci, tak pro velmi užitečnou průběžnou zpětnou vazbu občanů.

Zveřejňování informací, komunikující a spolupracující radnice

 • Budeme včas zveřejňovat podklady pro jednání zastupitelstva, následně i výsledky hlasování a další dokumenty, včetně zápisů z jednání výborů a komisí.
 • Všichni naši kandidáti podepsali přísný etický kodex, který je zavazuje k odmítání jakýchkoliv neoprávněných výhod. V zastupitelstvech budeme prosazovat, aby se ke stejnému chování zavázali i ostatní politici.
 • Přehledně zveřejníme všechny smlouvy, případně i faktury a objednávky města a městských organizací (s výjimkou těch, které nedovoluje zákon).
 • Zavedeme přehledný a srozumitelný rozklikávací rozpočet.
 • Prosadíme férovost radničních periodik (např. časopisu Mělnická radnice) a webů ve stylu médií veřejné služby. Budou tedy dávat spravedlivý prostor i názorům opozice.
 • Všechny větší stavby a rozvojové záměry budeme projednávat s občany formou anket, veřejných slyšení i místních referend.
 • Budeme pořádat pravidelná setkání s občany.
 • Budeme usilovat o širší spolupráci města s občanskými iniciativami a neziskovými organizacemi.
 • Vyčleníme část rozpočtu, pro tzv. participativní rozpočtování, kdy o využití peněz budou rozhodovat sami občané.

Odpovědné hospodaření

 • Zajistíme, aby peníze z nájemného sloužily k údržbě, modernizaci a rozvoji bytového fondu a veřejných služeb souvisejících s bydlením.
 • Podpoříme šetrné zacházení s elektřinou, teplem, vodou či papírem, které se ve veřejných budovách musí stát standardem. Podpoříme ekologický provoz úřadů a městských organizací.
 • Podpoříme provozování sběrných dvorů v režii města a stejně tak i svoz odpadu (technickými službami ne odpadářskou společností).
 • V oblasti veřejných zakázek budeme postupovat transparentně, uplatníme i sociální a ekologická kritéria.

Podpora podnikání a zaměstnanosti

 • Budeme prosazovat podporu místních podnikatelů, živnostníků, farmářů a sociálních podniků – zejména stanovením dostupných nájmů a dalších podmínek využívání městských nemovitostí, organizací trhů, setkání podnikatelů a dalšími kroky.
 • Podpoříme všechny efektivní způsoby spolupráce škol a podnikatelské sféry.

Kvalita života ve městě

Zelení budou prosazovat opatření, která zlepší kvalitu ovzduší a životního prostředí. Budeme chránit a prosazovat takový rozvoj veřejných prostor, který bude prospěšný lidem i přírodě.

Doprava

 • Podpoříme kvalitní veřejnou dopravu, integrované systémy (zejména připojení k Pražské integrované dopravě) a opatření pro kombinace druhů dopravy – cyklodopravy, veřejné dopravy a záchytných parkovišť.
 • Budeme prosazovat projekty zvyšující konkurenceschopnost železnice. Budeme usilovat o bezodkladné zahájení rekonstrukce železniční tratě Mladá Boleslav – Mělník a obnovení železniční dopravy mezi Mělníkem a Mšenem.
 • Zavedeme malá i velká řešení pro podporu cyklistiky: cyklopruhy, cyklostezky a stojany pro cyklisty na frekventovaných místech (autobusové i vlakové nádraží, úřady, kulturní dům, restaurace).
 • Chceme odbourávat bariéry, opravíme chodníky a veřejné prostory. Budeme prosazovat bezbariérové zastávky veřejné dopravy a bezpečné přechody pro chodce.
 • Chceme pracovat na urychlení přípravy a realizace tzv. velkého obchvatu, který je jediným řešením pro vedení dopravy mimo naše město.
 • Podpoříme výstavbu kruhového objezdu u pizzerie MEX a u čerpací stanice Shell.

Životní prostředí

 • Budeme pečovat o zeleň jako klíčový prvek pro kvalitu ovzduší. Zabráníme zbytečnému kácení stromů.
 • Všude tam, kde je to třeba, se zasadíme o realizaci protihlukových opatření (např. kolem nově realizovaného průtahu mezi ulicí Pražská a Mladoboleslavská) nebo zavedení opatření zklidňujících dopravu.
 • Budeme omezovat vznik odpadu pomocí enviromentálně příznivého provozu radnice a organizací či firem patřících pod město.
 • Umožníme domácnostem třídit hlavní druhy odpadů včetně nejvíce zastoupených bioodpadů. Podpoříme domácí kompostování, obecní kompostárnu nebo sezónní či pravidelný svoz bioodpadu.
 • Zavedeme certifikaci lesů ve vlastnictví města podle Forest Stewardship Council (FSC) či jiných věrohodných environmentálních standardů. V praxi by to znamenalo sázet místní druhy stromů, ponechávat vždy několik stromů na hektar k zestárnutí a zetlení, omezit holosečné kácení.
 • Hospodaření v Chlumeckém lese přizpůsobíme zájmu zajištění rekreační funkce lesa, aby tento les řádně plnil funkci rekreačního zázemí pro Mělník.
 • Budeme aktivně prosazovat návrat zeleně do krajiny – stromořadí podél cest, meze, remízky apod.
 • Dáme přednost revitalizaci a novému využití nevyužívaných území (tzv. brownfieldů) před zastavováním volné krajiny.
 • Zachováme v našem městě útulek pro zvířata v nouzi a podpoříme kastrační program volně žijících koček.
 • Zabráníme likvidaci podzemního lomu ve Vehlovicích (zaplavení podzemních prostor elektrárenským popílkem).
 • Nesouhlasíme s plánovaným průzkumem ani s těžbou černého uhlí (metodou podzemního zplyňování) v oblasti Mělník – Mladá Boleslav.
 • Budeme podporovat realizace investičních projektů na základě architektonických soutěží (např. revitalizaci prostoru náměstí Karla IV.).
 • Podpoříme revitalizaci sídlišť (včetně vhodného řešení parkovacích míst) a zanedbaných částí města.
 • Prosadíme maximální využití veřejných prostor pro komunitní a spolkové aktivity.
 • Nový územní plán budeme odpovědně diskutovat s odborníky i občany.

Veřejný prostor

 • Budeme podporovat realizace investičních projektů na základě architektonických soutěží (např. revitalizaci prostoru náměstí Karla IV.).
 • Podpoříme revitalizaci sídlišť (včetně vhodného řešení parkovacích míst) a zanedbaných částí města.
 • Prosadíme maximální využití veřejných prostor pro komunitní a spolkové aktivity.
 • Nový územní plán budeme odpovědně diskutovat s odborníky i občany.

Sociální oblast, bydlení a zdravotnictví

Kvalitu života je potřeba podporovat ve všech jeho fázích. Pomoc a ochrana slabších a znevýhodněných, jako jsou senioři, zdravotně handicapovaní nebo malé děti, by měla být jedním z hlavních úkolů města. Samospráva je totiž těmto lidem nejblíže, nejlépe tak může poznat jejich potřeby.

Sociální služby, bydlení a boj proti sociálnímu vyloučení

 • Vyvineme maximální úsilí, aby lidé mohli důstojně dožít ve svém, známém prostředí; tam, kde síly rodiny nestačí, chceme je podpořit za spolupráce neziskových organizací a sociálních služeb.
 • Zajistíme širokou nabídku služeb pro seniory, včetně volnočasových a komunitních aktivit.
 • Zakážeme podomní prodej na území našeho města.
 • Chceme odstraňovat bariéry pohybu ve městě i veřejné dopravě.
 • Budeme dbát na to, aby obec ve spolupráci s krajem a státem napomáhala zajištění funkční sítě zdravotnických zařízení s přirozenou spádovou oblastí tak, aby měl každý občan přístup ke kvalitní péči.
 • Podpoříme programy prevence a volnočasové aktivity.
 • Budeme podporovat terénní a sociální práci v rozmanitých variantách.

Bezpečnost

 • Budeme aktivně vystupovat proti extremismu a všem jeho projevům.
 • Budeme prosazovat zachování soukromí – méně kamer, více strážníků v ulicích.
 • Chceme podpořit komunitní povahu policejní práce a starost o svěřené okrsky.
 • Budeme klást důraz na prevenci, například zřizováním pozic asistentů prevence kriminality.

Školství a podpora rodin s dětmi

 • Vzdělávací kapacity (mateřské a základní školy) budeme dlouhodobě plánovat s ohledem na demografický a sociální vývoj ve městě. Nedopustíme, aby se pro děti nedostávala místa v mateřských a základních školách. Zvýšíme také kapacitu v jeslích.
 • V mateřských školách a školních družinách zajistíme otevírací dobu až do 18 hod (vždy bude otevřena alespoň jedna třída ve škole).
 • Podpoříme zapojení škol do „programů zdravých škol“ (např. Skutečně zdravá škola, Pohyb a výživa apod.). Zasadíme se o to, aby školní jídelny používaly co nejvíce prvotních surovin a suroviny od lokálních producentů.
 • Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže (včetně nízkoprahových zařízení), a to i s potřebnou kapacitou (např. navýšení kapacity v ZUŠ).
 • Zlepšíme vybavení dětských hřišť a prostor pro volnočasové aktivity.

Kultura a sport

 • Podpoříme kulturní rozmanitost, zejména podporou menšinových a nekomerčních druhů kultury formou otevřených transparentních grantových řízení.
 • Podpoříme začínající a inovativní kulturní akce i společenské aktivity s širším přesahem do života komunity.
 • Podpoříme aktivní využití volného času a sportování mládeže.
 • Zavedeme odpovědné financování kultury a sportu: transparentní rozdělování grantů na kulturu a sport s vyváženým dopadem dle sociálních, genderových nebo věkových skupin.
 • Chceme mít na Mělníku kino, proto podpoříme jeho zřízení a provoz.